22 Haziran 2024 , Cumartesi
Anasayfa / Esenler Haberleri / YA BU GENÇLER SOKAĞA TERK EDİLECEK.YADA ELLERİMİZİ UZATARAK ONLARI MESLEĞE YÖNELTECEĞİZ”

YA BU GENÇLER SOKAĞA TERK EDİLECEK.YADA ELLERİMİZİ UZATARAK ONLARI MESLEĞE YÖNELTECEĞİZ”

YA BU GENÇLER SOKAĞA TERK EDİLECEK.YADA ELLERİMİZİ UZATARAK ONLARI MESLEĞE YÖNELTECEĞİZ”
Oda Başkanımız Şükrü ŞAHİN ve ekibi seçimlerden sonra dur durak bilmiyor.Esnafa verdiği sözleri tek tek tutmak için gecesini gündüzüne katan Başkanımız Şükrü ŞAHİN esnafın menfeatine olan her yere erinme’den gidiyor.Sabahın erken saatinde mesaiye başlayıp geç saatlere kadar çalışan Başkanımız ŞAHİN esnafı için ANKARA’DAN müjdeli haberi alır almaz esnafımıza iletiyor.Esenlere mutlaka bir çıraklık okulunun açılması gerekmektedir diyen ŞAHİN evet” Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Esenler’deki 16-20 yaş grubu gençleri mesleğe yönlendirmek için ilçe sınırlarımızda bulunan gençlerimizi meslek sahibi yapmak artık boynumuzun borcu. diyerek “YA BU GENÇLER SOKAĞA TERK EDİLECEK.YADA ELLERİMİZİ UZATARAK ONLARI MESLEĞE YÖNELTECEĞİZ”.İlçemizde yapılan araştırmaya göre nüfusumuzun % 30’u gençlerden oluşmaktadır.Bu gençlerimizin % lik olarak 16-20 yaş grubuna denk düşen oranıda % 10 larda.Bu gençlerimizin meslek sahibi olmayışının daha doğrusu olamayışının birinci nedenlerinden biri temel eğitimin 8 yıla çıkmasından kaynaklanmaktadır.Bir çocuk 7 yaşında başladığı ilk öğretim okulunu tam 15 yaşında bitirmektedir.Ancak yapılan araştırmalara göre bir çocuğun mesleğe başlama yaşı 12-13-14 yaşlarına denk gelmektedir.Yani Çalışma, iş, meslek gibi terimlerin toplumda bireyleringünlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası halinegelmiş olması, eğitimin bireylere meslek, iş kazandırmayayönelik olmasını güncel ve gerekli kılmaktadır. Atatürk’ünçizdiği çağdaş eğitim uygulamaları çerçevesindeeğitim sisteminin işe ve mesleğe dönüklük kazanmasıgerektiği açıktır. Çağımızda bir çok nedenden dolayı,gün geçtikçe toplumlarda ve toplumumuzda önemli birsorun olan işsizlik ve kalifiye işçi yetersizliği, ara insangücü,meslek adamı gereksinmesini karşılayamama MeslekEğitimini başlı başına bir çözüm olarak önemli kılmaktadır.Meslek eğitiminden kastımız yalnız doktor,avukat, öğretmen, subay yetiştirmek olmayıp toplumdaişlevi ve yeri olan meslekler için insangücünü eğitmektir.Bir diğer deyişle berberin, terzinin, kunduracının,tornacının, oto tamircisinin, balıkçının, çiftçinin meslekadamı olarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitilmesiniMeslek Eğitimi olarak görmek gerekmektedir. Bu çerçevedeörgün eğitimin planlama ve uygulamalarında çırak,kalfa eğitimi konusu büyük bir önem taşımaktadır.Bu noktada Eğitim, bireylere sağladığı bu temel hizmetin yanısıra,mesleksel bilgi ve becerilerin geliştirilmesini, zenginleştirilmesinide sağlamak durumundadır. Kalifiyeişçi, nitelikli meslek adamı açığı gün geçtikçe büyürken,işsiz sayısı da artmaktadır. Mesleksel beceri gerektirenişlere, çalışma yaşamına eleman yetiştirmek ülkemizdetemel bir sorundur. Diplomalı işsizler değil, diplomalıve iş becerili mezunlar yetiştirmek gereği açıktır.Aslın’da Bilim ve teknolojinin baş döndürücübir biçimde gelişmesi, günlük yaşamımıza hızla girmesi,toplumlar için teknik meslekleri ve bunlara elemanyetiştirmeyi daha önemli ve gerekli kılmıştır. Meslek Eğitimi konusundaulusal düzeyde saptanmış meslek standartlarınınbulunmaması, unvan, yetki ve sorumlulukların ve bunlarıngerektirdiği bilgi ve becerilerin içiçe girmiş olması,çağın gelişmesine meslek eğitimi ve öğretimi programlarınıngereği uyduramaması, yetişmesırasında kuramsal ve pratik çalışmalara verilen ağırlıklarınsorun olması, derslerin içerikleri konusu, meslekeğitiminin ekonomi, üretim ve çalışma yaşamıylailişkilerinin belirlenememesi ve istihdam; akla gelen ve meslek eğitimi çerçevesinde çözülmesi gereken temel sorunlarve engeller olmaktadır.Yine ifade etmek gerekir ki bizim burada yapacağımız 2 ana unsur olmalı birincisi Mesleki EĞİTİM İkincisi de Temek Mesleki Eğitim
1-Mesleki Eğitim: Bireye iş hayatındaki belirli birmeslek ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıranve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştireneğitim sürecidir.
2-Temel Mesleki Eğitim: Bireyin iş hayatındaki belirlibir meslek veya meslekler ailesinde işe giriş yapabilmesiiçin gerekli olan asgari standartlar seviyesinde
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KAPSAM
VE GELİŞİMİ
bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları ile genel ve mesleki kültür
kazandıran eğitim sürecidir. Çıraklık Eğitimi: Yetkili otoriterlerce kabul edilmiş
çıraklık standartlarına göre düzenlenmiş çırak veya
kanuni vasisi ile iş veren yetkili temsilcisi tarafından
imzalanmış bir çıraklık sözleşmesi esaslarına göre,
mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını
çırakta, prensip olarak iş içerisinde, geliştirme sürecidir.
Becerili işçi-usta: Bir mesleğin kapsadığı bütün işlemleri
iş hayatının standartlarına uygun olarak hızlı
ve kaliteli olarak yapabilen, işin yapılışım bağımsız olarak
planlayabilen, üretim sürecinde karşılaşılan problemlerin
çözümünde teknik bilgisini doğru olarak kullanabilen,
üretime ilişkin pratik hesaplamalarını yapabilen,
düşüncelerini yazılı, sözlü ve çizgisel olarak belirtebilen
teknik elemandır.
.3) Aile işletmeleri üretim Sistemi: Loncalar vasıtası
ile düzenlenen el sanatlarına dayalı üretim sistemi

yeni buluşlar, iç ve dış pazarların ürüne olan ihtiyacının
artması, tüccar ve sermaye sahiplerinin giderek
güçlenmesi gibi sebeplerle etkinliğini kaybetmiştir. Değişen
şartlara uyum gösteremiyen el sanatlarına dayalı
üretim sisteminin yerini aile işletmeleri üretim sistemi
almıştır. Bu sistem, fabrika üretim sistemine geçişte
bir köprü görevi yapmıştır. Aile işletmeleri üretim
sisteminde, üretim araçları tüccar veya üretimi koordine
eden işletmeci tarafından temin edilebildiği gibi
ustalar da kendi üretim araçlarının sahibi olmuşlardır,
üretimin etkili olarak kontrol edilmesindeki güçlük,
standardizasyonu ve üretim tekniklerinin geliştirilmesinde
güçlükler yaratmıştır. Daha verimli bir üretim
düzeninin geliştirilmesi yönündeki çabalar, fabrika üretim
sistemini oluşturmuştur.
Aile işletmeleri üretim sisteminde ustalar, zamanla
ücretli bir işçi durumuna gelmiştir. Bu sistemde,
üretimde iş bölümünden daha yaygın olarak yararlanılmaya
başlanılmıştır. El sanatlarına dayalı üretim sisteminde
her bir müşterinin isteklerine uygun bir üretim
düzeninin egemen olmasına karşılık, bu sistemde toplumun
ihtiyaçlarına cevap verecek toplu üretim ağırlık
kazanmıştır.Üretim düzeninde meydana gelen değişme, bireyin
iş içerisinde yetiştirilmesini esas alan mesleki eğitim
düzenini de etkilemiş, usta ile çırak ilişkileri el sanatları
üretim sistemine göre değişik bir mahiyet almıştır.
Bu dönemde geleneksel çıraklık eğitiminin etkisinin giderek
zayıflattığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu
dönemde de çıraklık eğitimi becerili işçilerin yetiştirilmesinde
tek kaynak olmuştur. ülke kalkınması için hazırlanan kalkınma
projelerinin uygulanması için gerekli insangücü ihtiyacını
ve yetiştirme biçimlerini belirlemek için çeşitli Bakanlıkları
temsil eden uzmanlardan oluşan karma bir
komisyon şu kuramların açılmasını tavsiye etmiştir.
1. Çırak Okulları
2. Akşam Sanat Okullan
3. Gezici ve Geçici Kurslar
4. Orta Meslek Okulları
5. Tekniker Okullan
6. Mühendis Okullan

Şükrü ŞAHİN
Esenler Birleşik Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı

  Şükrü Şahin ile birlikte.

Hakkında Şükrü Şahin

Esenlerin Sesi Gazetesini genel yayın yönetmeni.TV Program yapımcısı ve sunucusu .Sarı Basın Kartı var.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Günlük yayınlanan Vatan Gazetesi Haber Müdürü olan şahin evli ve iki çocuk babasıdır.

Göz Atın

AKP “YALAKASI” DÜZENİN UŞAĞI ESNAF ODASI BAŞKAN VEKİLİ

Yalakalığın bu kadarına pes Vallahi gerçekler ortada ama gerçekleri söylemeye yüreği yetmeyenlerde ortada. Sözümüz Esenler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir